EnglishDeutschČeskyFrançaisItalianoBahasa Indonesia

Bilancování práce RIC 2005-2006

Pohled do minulosti

Podíváme-li se na práci našeho mezinárodního vedení (RICu) od REVOLUTION konference ve Vídni 2005 a srovnáme-li ji s prací WRICCU (2004-2005), musíme si přiznat, že současná úroveň naší práce není dlouhodobě uspokojivá a neodpovídá posunu k centralizovanějšímu a efektivnějšímu vedení.

RIC nepracoval pravidelně (byla i poměrně dlouhá období, kdy RIC nepracoval vůbec), vytvořil méně prohlášení a rezolucí než dříve WRICC; nedal jasné politické perspektivy práci REVOLUTION jako celku stejně jako jednotlivým národním sekcím; na rozdíl od dřívější doby nekoordinoval žádnou mezinárodní kampaň REVA (např. informace o Máriovi, jsou-li vůbec nějaké, jsou na většině webů neaktualizované), nebyl schopen diskutovat konkrétní situaci a problémy každé jednotlivé sekce na základě pravidelných zpráv sekcí a rovněž selhal ve vyřešení vážných problémů, které se objevily a přetrvávají v naší práci.

Taková situace je zapříčiněna několika různými důvody – některé jsou spojeny s funkčními slabinami zděděnými již z konference ve Vídni – jiné mají základ v naší špatné metodologii práce a jiné zase v subjektivních potížích.

V prvé řadě musí být řečeno, že jasný špatný dopad na práci RICu měly problémy, spojené s konferencí ve Vídni – jmenovitě příliš krátká doba přípravy Konference, slabá (ve smyslu časově omezená) předkonferenční a konferenční diskuse o důležitých politických otázkách, o našich stanovách a vytvoření vedení. Došlo také k nedostatečnému přizvání národních sekcí do diskuse, zejména pro revaře, kteří nejsou členy L5I. Kvůli těmto pochybením nebyly stanovy ani RIC nikdy zakotveny uvnitř skupin REVOLUTION. Pochybení konference ve Vídni nebyla nikdy diskutována do závěru, a proto také debata po konferenci nebyla efektivní. Naneštěstí rovněž příprava naší letošní konference se zdá být horší, než byl náš plán. Konečný rozvrh není stále poslán, uzávěrka pro poslání dokumentů 5.června nebyla naplněna a předkonferenční diskuse stále v RICu vůbec nezačala, třebaže máme měsíc před konferencí.

Naše současné stanovy nepopisují konkrétní úkoly a povinnosti vedení stejně jako RIC samotný nevyvinul nějakou dělbu práce tak, aby pracoval efektivněji. De facto RIC vůbec nepracoval jak by vedoucí orgán mezinárodní organizace měl. Pro katastrofální stav našeho mezinárodního vedení existuje řada příkladů – zmínit tu můžeme pouze některé: dvě odlišná prohlášení resp. Dva různé letáky pro WTO proti-demonstraci v Hong Kongu a také zpoždění v publikování našeho prohlášení o protestech ve Francii na našem webu nám ukazují, že máme vážný problém s vnitřní komunikací. Rovněž způsob, jak bylo vybráno datum pro konferenci tento rok, je dobrým příkladem velkého nedostatku komunikace uvnitř RICu. Nejprve L. navrhl určité datum a nikdo v RICu na to dlouhou dobu nereagoval. Ale na druhé straně to neznamená, že všichni členové RICu tehdy souhlasili s tímto časem a že letenka [M. z Austrálie] mohla být rezervována. To byla chyba a nikoliv demokratický způsob rozhodnutí, což vedlo k datu konference v polovině týdne, kde se lidé, kteří musí pracovat, nemohou účastnit a k datu, kdy dvě sekce nemohou na konferenci vůbec přicestovat. Jiným příkladem nedostatku komunikace a informací uvnitř RICu je, že dodnes nedošlo k zhodnocení účasti REVOLUTION na ESF a tedy ani k diskusi o úspěších a neúspěších našich strategií a rovněž „zápisy rozhodnutí a shrnutí debat“ (jak je to psáno v Mezinárodních stanovách REVOLUTION) nikdy nebyly „distribuovány všem členům“.

Problémem je také, že většina sekcí má v RICu pouze jednoho člena a pokud tento soudruh nemůže načas pracovat (například kvůli nemoci), pak sekce ztrácí jakýkoliv kontakt s ostatními. Rovněž situace kdy se mění zástupce národní sekce v RICu může za těchto podmínek načas vytvářet problémy.

Jiný druh problému je spojen s přijetím nesprávné, ultra-centralistické politiky RICem. Tím se myslí například dávání rozkazů (požadavků, „žádostí“) národním sekcím o jejich konkrétních akcích. Takováto politika je v rozporu s objektivní situací, se stavem vývoje naší organizace, s našim obecně otevřeným charakterem, s našim principem, že pro členy není povinné souhlasit s našim celým politickým programem nebo účastnit se na všech akcích. Je to také v rozporu s obecným charakterem antikapitalistického hnutí mládeže s mladými lidmi z odlišných prostředí a s odlišným stupněm uvědomění.

Takováto ultra-centralistická metoda byla prvně použita v otázce REVOkempu, kde nakonec nebyli rakouští soudruzi částečně schopni a částečně ochotni naplnit takové rozhodnutí, které kolidovalo s jejich národní situací a aktivitami. Zadruhé, bylo použito v tlaku na německé soudruhy, aby akceptovali R.u (Rakousko) účast na jejich národní konferenci. V obou případech byla výsledkem nedůvěra, růst problémů ve vztazích mezi sekcemi a rozvoj falešné dichotomie „národní“ versus „mezinárodní“. Tato metoda, na níž naše organizace není připravena (a objektivně ani nemůže být) musí být zrušena a RIC se musí vrátit zpět k politice politického vedení, radám a doporučování národním sekcím.

Pohled do budoucnosti

Efektivní vedení, které jsme se pokusili založit a nyní se o to pokoušíme znovu, nemůže být skutečně funkční, nebude-li stát na silných nohou tj. musí být solidně propojené se širší základnou REVOLUTION na národní úrovni. To znamená, že musí být zvětšeno o nevolící alternující členy (viz alternativní stanovy) s právem účastnit se všech diskusí. Zástupci zvýší spojení mezi RICem a národními sekcemi – umožní lepší uskutečňování rozhodnutí RICu, lepší komunikaci mezi národní a mezinárodní úrovní stejně jako lepší účast národních sekcí a většiny členů na důležitých aspektech politiky REVOLUTION. Rovněž navrhujeme včlenit všechny členy vedení národních sekcí na e-group RICu, a tím opět zvýšit účast a znalost celé organizace o mezinárodní práci. RIC musí požadovat pravidelné zprávy ze všech národních sekcí, ale sám rovněž musí pravidelně podávat zprávy na WR e-group (včetně informací o hlasování) a jeho členové mají povinnost informovat všechny členy organizace o práci RICu.

RIC se musí stát skutečně silným kolektivním vedením – jediným reprezentantem naší organizace v kontaktu s jinými, srdcem našich mezinárodních intervencí, kampaní a mobilizací (ESF, REVOkempy, anti-G8 apod.), stejně jako tvůrcem našich prohlášení/rezolucí o mezinárodních politických otázkách a významných programatických článků, které REVOLUTION dávají profil mezinárodní revoluční organizace. RIC by rovněž měl být motorem našeho boje za revoluční internacionálu mládeže.

RIC je jednoznačně kolektivní orgán – musí dělat všechna svá rozhodnutí kolektivně hlasováním. To není v rozporu s principem osobní zodpovědnosti. Měli bychom přijmout princip individuální zodpovědnosti – rozhodnout konkrétně, který soudruh(zi) připraví dokumenty nebo bude mít zodpovědnost za to a tohle – a poté kolektivně kontrolovat naplňování tohoto úkolu. Kontrola je nejožehavější problém a musí být jak kolektivní tak rovněž vysoce efektivní (rychlá). Byro musí striktně kontrolovat uzávěrky. Pokud soudruzi nebudou schopni být včas hotovi, měli by požádat další o pomoc.

RIC musí konečně diskutovat všechny politické otázky s příslušnou časovou rezervou, která umožní zabývat se dokumenty skutečně do hloubky stejně jako dělat rozhodnutí. RIC/Konference musí být více využívána pro politické a dokonce i hluboce teoretické vzdělávání respektive pro organizování teoretických škol nebo jiných mezinárodních vzdělávacích akcí. RIC by rovněž měl psát obecné zprávy národním sekcím o své politické práci a výsledcích hlasování tak, aby členstvo mohlo kontrolovat jeho práci a mělo relevantní informace pro hodnocení (a volbu) členů RICu.

Práce s kontakty, již na zodpovědnosti respektive na dobré vůli některých soudruhů, musí být jako celek v rukou jedné zodpovědné osoby (plného člena RICu a člena Byra), ale jednotlivé kontakty by měly být rozděleny na zodpovědnost jednotlivých členů RICu podle jazykových, geografických, kulturních či jiných relevantních důvodů. Práce s kontakty musí být pravidelně na agendě RICu.

Je-li RIC kolektivním politickým vedením REVOLUTION, Byro ho v této funkci nemůže zastupovat. Byro má a musí mít důležitou avšak pouze druhořadou funkci v administrativě. Konkrétně to znamená například správu RIC e-group, správu mezinárodního listu kontaktů/ e-group mládežnického shromáždění, zasílání důležitých dokumentů, kontrolu uzávěrek pro přípravu dokumentů a správu mezinárodní webové stránky.

S., REVO/CZ, 14.06.2006